ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

                                                            про надання фізкультурно-спортивних послуг

 

                           м. Ірпінь                                                                                                        15 березня 2021 року

 

Цей Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Клієнтом, для чого Виконавець оприлюднює цей Договір про таке:

 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічний договір – цей правочин про надання фізкультурно-спортивних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.  Така пропозиція розміщена у вигляді Договору  на інформаційних стендах Клубу та/або на Сайті.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Замовник – правоздатна та дієздатна фізична особа, що акцептувала Договір, ознайомлена з Правилами Клубу, зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Клубна картка – пластикова картка, яка надається Замовнику на підставі укладеного з Виконавцем Договору, що ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка дозволяє ідентифікувати Замовника та обрану категорію Клубної карти. Види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, переліком наданих Клубом послуг, що входять у вартість даного виду членства та порядку їх надання Клубом визначаються відповідно до Положення про види Клубних Карт і Прайсом, чинним на момент Акцепту.

Клуб – спортивний клуб або спортивні клуби, які надають фізкультурно-спортивні послуги під брендом «Stimul». Місце отримання Послуг Замовником визначається в Заяві-приєднанні.

Прайс – письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, вартість Клубних карт, предметів.

Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://stimul-fc.com.ua/ (постійно доступна для ознайомлення) і є джерелом інформування Клієнтів.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовникові фізкультуро – спортивні послуг (далі за текстом – «Послуги») у спортивному клубі, а Замовник зобов’язується сплатити ці Послуги та дотримуватись умов цього Договору і усіх додатків до нього.

2.2. У Клубі діють Правила клубу (далі – “Правила”), які визначені у Додатку №2 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

 1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору (Додаток 1 до цього Договору) та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

3.4. Фізична особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Договору, Правилами клубу, вартістю Послуг і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.

3.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

4.1.         За цим Договором Виконавець надає Замовнику послуги в Клубі згідно категорії Клубної картки. Категорія Клубної Картки визначає доступ Замовника до конкретних Послуг Клубу.

4.2.         Порядок та початок надання Послуг визначаються клубними Правилами.

4.3.         Доступ до  Клубу можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться перевірка Клубної картки Виконавцем.

4.4.         Клубні Картки є власністю Виконавця і підлягають поверненню в Клуб після закінчення строку їх дії, крім випадків, коли Замовник вирішив подовжити строк дії своєї Клубної Картки на новий строк. Замовник повертає Клубну Картку співробітнику Клубу в дату останнього відвідування Клубу.

4.5.         Години відвідування Клубу Замовником встановлюються у відповідності до типу Клубної Картки та Правил.

4.6.         Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

4.7.         Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: встановлення компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоди Замовнику або нести загрозу його життю чи здоров’ю. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або будь-яким іншим способом. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд. В такому випадку Виконавець не вважається таким, що порушив свої зобов’язання за Договором.

4.8.         З моменту укладання цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно цього Договору, Правил та норм чинного законодавства України.

4.9.         Виконавець надає Послуги Замовнику за переліком, який відповідає категорії Клубної Картки Замовника. Обсяг і види Послуг наведено у Правилах.

4.10.       Після закінчення строку дії категорії Клубної карти, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким що надав Послуги належним чином та у повному обсязі

4.11. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору або/та активації клубної Картки він відмовиться від Договору, кошти сплачені згідно додатку 1. Договору поверненню не підлягають, ні за яких умов.

 

 1. ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.         Замовник має право:

5.1.1.      Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченого цим Договором та Правилами у відповідності до категорії та типу Клубної Картки, обраної Замовником за цим Договором;

5.1.2.      Замовляти Додаткові Послуги, передбачені Правилами (Додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

5.1.3.      Змінити категорію та тип належної йому Клубної Картки на вищу, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем;

5.1.4.      Заморожувати Клубну Картку, якщо це передбачено типом та категорією картки обраної Замовником;

5.1.5.      Отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору та тлумачення Правил;

5.1.6.      Вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;

5.1.7.      На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання умов цього Договору;

5.1.8.      Під час споживання Послуг користуватися послугами кваліфікованих фахівців, які є співробітниками Клубу;

5.1.9.      За погодженням з Виконавцем збільшити обсяг Послуг. У такому разі Замовник повинен здійснити доплату, згідно Прайсу, встановлених на дату здійснення додаткової оплати;

5.1.10.    Отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни шляхом ознайомлення на Сайті;

5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1.      Вчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які відповідають обраній Замовником категорії та типу Клубної Картки;

5.2.2.      Завчасно та у повному обсязі сплачувати додаткові Послуги, обрані Замовником;

5.2.3.      Не передавати клубну Картку іншим особам для її використання у Клубі (кожна клубна Картка є «іменною»);

5.2.4.      Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, визначеним у Правилах та у відповідності до виду і типу обраної Клубної Картки;

5.2.5.      Охайно та дбайливо ставитись до обладнання та іншого інвентарю Виконавця.

5.2.6.      Самостійно стежити за своїми речами, не залишати їх без нагляду. Виконавець не несе відповідальності за втрату речей Замовника.

5.2.7.      Нести відповідальність матеріально та/або нематеріальну за шкоду, заподіяну майну Клубу та третім особам, які відвідують Клуб, а також нести відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Замовником чи особами, за яких він відповідає.

5.2.8.      Дотримуватись умов цього Договору, Правил та усіх Додатків до цього Договору.

5.2.9.      Надати Виконавцю довідку лікаря, в якій немає протипоказань для користування Замовником певних Послуг.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1.      Вимагати від Замовника сплати вартості Послуг, відповідно до умов цього Договору.

5.3.2.      Вимагати від Замовника дотримуватись умов цього Договору та Правил.

5.3.3.      Не дозволяти Замовнику входити до Клубу, при відсутності у останнього клубної Картки.

5.3.4.      Робити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил. У разі, якщо порушення сталося два рази і більше – видалити Замовника з приміщення Клубу. При систематичному порушенні (два і більше разів) Замовником Правил Виконавець має право позбавити Замовника права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. В такому випадку Клубна Картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають відповідний Акт.

5.3.5.      Не допускати Замовника до приміщення Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає підстави вважати, що Замовник перебуває у стані алкогольного сп’яніння та/або під впливом будь-яких наркотичних речовин та/або під впливом медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку та реакцію Замовника.

5.3.6.      Вимагати від Замовника відшкодовувати завданих ним збитків чи нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) завданні Клубу або співробітникам Клубу, якщо не буде доведено, що шкода завдана не з вини Замовника;

5.3.7.      За існування обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) призупиняти надання Послуг та переносити їх на інший час, з призупинення Клубної Картки до дати призупинення існування форс-мажорних обставин.

5.3.8.      Змінювати комплекс Послуг (в тому числі вводити нові типи та категорії Клубних Карт) без погодження з Замовником.

5.3.9.      У разі порушення Виконавцем за наявності його вини п. 5.4.2. цього Договору, Виконавець має право надати Замовнику додаткові Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Замовник не використає такі додаткові послуги або використає їх не у повному обсязі, дія Клубної Картки припиняється і зобов’язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі.

5.3.10.    в односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд до цього Договору, Правил, вартості Послуг (Прайсу) тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Клубу та/або на Сайті. Замовник погоджується і визнає, що внесені зміни до Договору, набирають чинності одночасно із оприлюдненням таких змін у спосіб, визначений цим пунктом.

5.3.11. змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на Сайті;

5.3.12. здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій персоналу Виконавця та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);

5.3.13 На власний розсуд без пояснень підстав відмовити Клієнтові у подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово або усно сповістивши про це Клієнта. У такому разі дія цього Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного повідомлення, Клубна картка анулюється, а Виконавець здійснює відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної картки з розрахунку:
ВП-(ВП/ ПДП (кількість днів)*ФПДП(дні))=СП,
де:
ВП – вартість послуги, обраної Клієнтом;
ПДП – період дії послуги – кількість днів;
ФПДП – фактичний період дії послуги – у днях з дати активації Клубної картки до дати припинення надання послуг;
СП – сума повернених коштів.

5.3.13. Виконавець має інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3.14 Виконавець наполегливо рекомендує замовнику у разі повітряної тривоги, покинути приміщення клубу (на власний розсуд), та перейти в укриття, яке знаходитьься у паркінгу ЖК “Карат” (вул. Університетська, 2Л).

5.4. Виконавець зобов’язаний:

5.4.1.      Надавати Замовнику сплачені ним Послуги відповідно до категорії обраної ним Клубної Картки.

5.4.2.         Забезпечити надання Послуг відповідної якості, яка відповідає умовам цього Договору та Правилам.

5.4.3.      Підтримувати функціонування обладнання та інвентарю, а також допоміжних приміщень, призначеного для використання Замовником.

5.4.4.      Подовжити строк дії Клубної Картки у випадках, передбачених цим Договором та Правилами.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.         Виконавець не несе відповідальності за досягнення чи недосягнення Замовником спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті відвідування занять в Клубі.

6.2.         Замовник несе матеріальну відповідальність за заподіяну Виконавцю шкоду. У разі заподіяння Виконавцеві збитку останнім складається Акт, який підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Замовника від підписання Акту, Виконавець підписує його в односторонньому порядку з приміткою про відмову Замовника від підпису. Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів на підставі акту зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі, в іншому випадку сума збитку в безакцептному порядку вираховується Виконавцем із загальної суми, зазначеної в Договорі, з наступним пропорційним скороченням терміну дії Клубної Картки.

6.3.         Якщо Замовник своєю поведінкою систематично порушує права і законні інтереси інших відвідувачів Клубу або працівників Виконавця, розклад занять або перешкоджає нормальному здійсненню діяльності Клубу, ігнорує законні вимоги працівників Виконавця, порушує приписи лікарів і режим лікування, пов’язаний з обмеженнями у фізичних навантаженнях, а також у разі наявності простроченої заборгованості з оплати послуг, Виконавець має право відмовити Замовнику у допуску в Клуб, у зв’язку з чим цей договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця, без повернення Замовнику сплачених коштів.

6.4.         Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. Замовник самостійно визначає можливість за станом здоров’я користуватися Послугами. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я Замовника, якщо воно погіршилося в результаті захворювання, травми або іншого розладу здоров’я спричиненого відвідуванням Клубу.

6.5 Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров’я та життя замовника під час повітрянної тривоги, якщо замовник не скористається рекомендацією покинути приміщення клубу, та перейти в укриття яке знаходиться у паркінку ЖК “Карат” (вул. Університетська, 2Л).

6.6.         Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності спричинені проведенням сезонних, профілактичних  або аварійних робіт комунальними службами. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які не є його працівниками.

6.7.         За прострочення сплати будь-яких платежів передбачених цим договором, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у вигляді подвійної облікової ставки НБУ від ціни Договору, за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

6.8.         Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням, або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6.9.         За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1.         Вартість послуг за цим Договором визначається Прайсом, що відповідає категорії обраної Замовником Клубної карти, який розміщено на інформаційному стенді Клубу та/або на Сайті та/або на іншому видному місці.

7.2.         Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України гривні.

7.3 Кошти, сплачені Клієнтом відповідно до ст. 7 цього Договору, поверненню не підлягають. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 5.3.13. ст. 5 цього Договору.
7.4.         Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Замовник відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку або якщо розірвання Договору відбудеться Виконавцем через порушення Замовником Правил,  кошти, сплачені Замовником  у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають і зараховуються як оплата вартості активації Клубної картки.

7.5.         У випадку сплати Замовником частини вартості Клубної Картки (завдатку), несплачений залишок від суми повинен бути сплачений протягом терміну, погодженому Сторонами. У разі прострочення   Замовником погодженого терміну  Виконавець має право припинити дію Договору в односторонньому порядку. При цьому сплачена Замовником сума поверненню не підлягає.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1.Сторони домовились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, проведення антитерористичної операції, масових заворушень, значних валютних коливань, пандемії, карантину та інших обставини, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, ситуацій, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщення, де розташований Клуб, у тому числі дії, які призвели до втрати Виконавцем права щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи в приміщенні, де розташований Клуб, проведення яких не було заплановано Виконавцем; пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 20 днів, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 10 днів до розірвання.

8.2.Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за Послуги, які були надані до настання форс-мажорних обставин.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. При цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту активації Клубної Картки, та діють до останнього дня строку дії Клубної Картки.

9.2.  Активація Клубної Карти відбувається у відповідності до умов цього Договору та Правил.

9.3.  Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті та/або на інформаційному стенді Клубу. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору,  такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

9.4.   Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У випадку односторонньої відмови від цього Договору Замовником, грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1.    Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну Карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або в наслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної Карти не змінюється, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не зазначено в цьому Договорі.

10.2.   У разі виникнення випадків, передбачених п. 10.1. цього Договору, Замовник може скористатися послугою призупинення дії Клубної Картки у порядку, передбаченому Правилами.

10.3.   Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами. Замовник зобов’язується забезпечити неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу.

10.4. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає:

а) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений (-і) та свідомо погоджується (-ються) дотримуватися усіх умов Договору та Клубних правил.

б) Стан здоров’я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) отримувати Послуги Виконавця відповідно до цього Договору, і що Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, не має (-ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема;

в) Що на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідними, на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

г) Клієнт та/або особи, в інтересах яких укладено цей Договір, дає (-ють) Виконавцю свою згоду на обробку його/їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.5. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються у заяві-приєднанні, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Клієнта про всі зміни, які можуть відбуватися в роботі Клубу. Клієнт дає свою згоду на вчинення Виконавцем таких дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення до баз даних Виконавця (у тому числі до електронних баз даних), а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносини та відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних з комерційною метою.

10.6. Обробляються такі категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, електронна адреса, номер телефону). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця (такі документи власноруч складаються Клієнтом та/або повинні бути підписані Клієнтом

Цей Договір пропонується Виконавцем — Литвинчук Валентин Володимирович, який діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 3147110934, дата запису 28.08.2014р.,

                                                                                           

                                                                                   Додаток 1 до Договору

                                                                                      ПРАВИЛА КЛУБУ

I.УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Фітнес клуб не є медичним закладом і не здійснює надання послуг по медичному забезпеченню Клієнта (оцінка стану здоров’я, нагляд і контроль за станом здоров’я та ін.).
 2. Пропонуючи свої послуги, розробляючи будь-які індивідуальні програми для Клієнта, Фітнес клуб керується тим, що клієнт не має протипоказань для занять фізичною культурою. Інше (наявність протипоказань) є явним та очевидним у тому випадку, якщо клієнт надає виписку із медичної документації лікувального закладу, що здійснює медичну допомогу Клієнту на постійній основі. Виписка має містити в собі рекомендації лікуючого лікаря з приводу можливого та допустимого фізичного навантаження для Клієнта на заняттях фізичною культурою.
 3. Клієнт несе персональну відповідальність за власне здоров’я та медичне забезпечення.
 4. При оформленні будь-якого виду клубної карти, у разі наявності протипоказань або обмежень по заняттям фізичною культурою, Клієнт зобов’язаний надати виписку з медичної документаціі лікувального закладу про власний стан здоров’я, перенесених травмах, рекомендаціях лікуючого лікаря та ін.
 5. Укладення Договору проводиться тільки на підставі документа, що посвідчує особу, так як відвідування Клубу є персональним.  Клієнт, придбавши карту, дає можливість адміністратору клуба сфотографувати себе та занести фотографію в клієнтську базу, для подальшої ідентифікації. Підписуючи Договір, Клієнт підтверджує що ознайомився з правилами фітнес клубу та згоден їх дотримуватися.

II.КЛУБНЕ ЧЛЕНСТВО

 1. Клубна картка дає право користуватися основними видами послуг Фітнес клубу в будь-який час роботи Фітнес клубу без обмежень в об’ємі , передбаченим клубною картою. Придбавши карту для використання окремої послуги (відвідування тренажерного залу, групових занять) Клієнт має право користуватися тільки цією послугою.
 2. Основними послугами є надання можливості тренувань в тренажерному залі та залі групових занять.
 3. Додатковими послугами є персональний тренінг, послуги массажу та ін. згідно прайс-листу. Ці послуги не входять в оплату членства

III.ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ДОДАТКОВИМИ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

 1. До додаткових послуг входять: персональні тренування, консультації спеціалістів, комерційні секції/студії та інше, масажні послуги та ін.
 2. Передоплата є обов’язковою умовою для надання послуг спеціалістом Фітнес Клуба Клієнту Фітнес Клубу.
 3. Покупка додаткових/індивідуальних послуг надається через депозит Члена Клубу, який Член Клубу зобов’язаний поповнювати у випадку наміру придбання додаткових/індивідуальних платних послуг Фітнес Клубу.
 4. Продаж та фактичне надання додаткових/індивідуальних послуг Члену клубу здійснюється тільки при наявності на його депозитові достатньої для оплати такої послуги суми грошових коштів.
 5. Грошові кошти, занесені Членом Клубу на депозит, не підлягають поверненню при жодних умовах.
 6. Попередній запис на додаткові/індивідуальні послуги Клієнт здійснює самостійно. Запис фіксується в бланку затвердженого зразка на рецепції Клубу.
 7. Клієнт має право відмовитися від додаткових/індивідуальних послуг, попередив про це Фітнес Клуб не пізніше чим за 4 години. Повідомити про відміну Клієнт має своєму спеціалісту або адміністратору Фітнес Клубу. Якщо Клієнт повідомляє про відміну менше чим за 4 години, Фітнес Клуб має право зняти з рахунку Клієнта недотримку в розмірі вартості послуги.
 8. Термін дії послуг:
  – «1 послуга» діє в день здійснення покупки.
  – Кліп-карта «5 послуг» – діє 30 календарних днів з моменту здійснення покупки.
  – Кліп-карта «10 послуг» – діє 45 календарних днів з моменту здійснення покупки.
 9. По завершенню терміну дії кліп-карти чи терміну дії Договору або дострокове розривання Договору чи його переоформлення на іншу особистість, оплачені послуги анулюються , тобто вважаються виконаними.
 10. Клуб має право замінити персонального тренера у разі хвороби, відпустки чи відсутності по будь-яким іншим поважним причинам тренера. У раз відмови Клієнта Клубу від надання Фітнес Клубу заміни персонального тренера, в індивідуальному порядку розглядається заява Клієнта про продовження терміну дії кліп-карти чи поверненні грошових коштів, раніше списані за додаткові/індивідуальні послуги, на депозит Клієнта Фітнес Клубу.

IV.ПРАВА КЛУБУ

 1. Міняти часи роботи Фітнес Клубу, розклад занять.
 2. Змінювати і доповнювати Правила Фітнес Клубу.
 3. Зачиняти клуб чи його окремі тренувальні території та ін. для проведення ремонтних, профілактичних робіт та по іншим об’єктивним причинам.
 4. Переносити терміни відкриття Фітнес клубу (після ремонту).
 5. Корегувати ціну членства у клубі.
 6. Відмовити в подальшому у членстві Клієнту, що порушив Правила Фітнес клубу, а також у випадку порушення Клієнтом обов’язків по оплаті членства.
 7. Клуб залишає за собою право  відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки і комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Клієнтів Клубу.

V.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Оплата може здійснюватися як готівкою, так і безготівковим розрахунком у гривнях відповідно до діючого прайсу.
 2. Оплата за послуги готівкою здійснюється тільки на рецепції клубу.
 3. Якщо клієнт по яким-небудь причинам не відвідує клуб, йому не повертається решта вартості карти, але залишаються умови заморозки, якщо така опція передбачена в абонементі.

«ПРАВИЛА ЗАМОРОЗКИ»

 1. Дієвість даного правила полягає у тому, що якщо по якій-небудь причині Ви не маєте змогу тренуватися, дію Картки, буде призупинено на передбачений її видом термін (при умові, що в карту входить опція «заморозки»), але тільки після особистого звернення Клієнта до адміністрації клубу.
 2. Картка не може бути заморожена попереднім числом.
 3. Якщо Клієнт не відвідує клуб і не використовує «правила заморозки», пропущені заняття за вами не зберігаються!

VI.ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КЛУБНИХ КАРТ

 1. Клубна картка є доказом членства у фітнес-клубі “Stimul” та придбання певного виду членства відповідно якому Клієнт відвідує клуб на обраних їм умовах.
 2. Активація Клубної Карти здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 30 днів з дати підписання Договору, або автоматично на 31 день.
 3. Якщо комп’ютерна програма (адміністратор), перевіривши номер картки надає інформацію про її закінчення, Клієнт вносить наступний платіж, в іншому уразі вхід у клуб буде зачинений.
 4. Передача картки іншій особі заборонена, як і відвідання клубу по сторонній карті.
 5. У випадку втрати картки, Клієнт купує нову клубну картку, втрачена анулюється, решта суми, що була на попередній, переноситься на нову.
 6. Вхід у фітнес клуб можливий лише при наявності клубної картки. Якщо Клієнт забув картку, адміністратор рецепції може знайти данні Клієнта в базі і забезпечити прохід у клуб тільки після передачі клієнтом застави, у розмірі 100 грн, проте наявність картки є більш бажаною.
 7. За зниклі на території клубу гроші, документи та особисті речі Клієнта Фітнес клуб відповідальність не несе. Не залишайте цінні речі в шафках для одягу без догляду!
 8. Правила фітнес клубу є обов’язковими для всіх відвідувачів фітнес клубу “Stimul”, спільно з клієнтами, що замаються персонально. Інші взаємовідносини Клубу і Клієнта визначаються законодавством України.

VIII. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

 1. Фітнес клуб “Stimul” відчинений для Вас щодня з 7.00 до 23.00 по будням, та з 9.00 до 21.00 по суботам, неділям та святковим дням. Клієнт має використовувати обладнання тільки в часи роботи Фітнес клубу.
 2. Ваша клубна картка є перепусткою в Фітнес клуб, пред’являйте її на рецепції. У випадку відсутності карти пред’являється посвідчення особистості.
 3. Ключ від шафи видають в обмін на Клубну картку. У випадку втрати чи несправності ключа (замка), ключів від шафи, полотенця стягується штраф встановлений адміністрацією Фітнес Клубу. Розмір матеріальної компенсації за псування іншого майна Фітнес клубу встановлюється комісією по кожному випадку окремо в залежності від заподіяної шкоди. Адміністрація залишає за собою право змінювати суму штрафів.
 4. Залишаючи Фітнес клуб, Клієнт зобов’язаний здати все майно, яке видане клубом, для тимчасового користування, звільнити шафу, здати від нього ключ на рецепцію, оплатити додаткові послуги, надані клубом та отримати свою індивідуальну клубну картку.
 5. Фітнес клуб залишає за собою право проведення фотофіксації клієнта для встановлення особистості в спеціальній програмі для клієнтів. Клієнт не має права відмовлятися від фотофіксації, в протилежному випадку адміністрація клубу має право відмовити в наданні послуг.
 6. Ваша картка являється особистою і може бути переоформлена на іншу особу тільки після письмової заяви. Послуга переоформлення клубної картки є платною. Передача Клубної картки третім особам заборонена.
 7. Члени Фітнес клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату та навмисне псування обладнання клубу.
 8. Фітнес клуб не несе відповідальності за шкоду здоров’ю чи майну, нанесений протиправними діями третьої особи.
 9. Фітнес клуб не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я, якщо стан здоров’я члена Фітнес клубу погіршилось у наслідкок гострого захворювання, загострення травми чи хронічного захворювання.
 10. За технічні незручності, які виникли через проведення місцевою владою чи організаціями, що надають комунальні послуги, профілактичних чи ремонтних робіт, Фітнес клуб відповідальності не несе.
 11. Кіно- та фотозйомка без домовленості з адміністрацією Фітнес клубу заборонена.
 12. Самостійне користування музикальною чи іншою апаратурою Фітнес клубу заборонено.
 13. Відвідування Фітнес клубу в нетверезому стані чи нездоровому стані заборонено.
 14. Всі приміщення клубу являються зонами, вільними від паління. В Фітнес клубі заборонено вживати спритні напої, палити, вживати наркотики чи недозволеними для використання медикаментами, вживати їжу у місцях, що призначені для тренувань, зон відпочинку та роздягальнях.
 15. Відвідуючи Фітнес клуб, не залишайте особисті речі чи одяг без догляду. Використовуйте для їх зберігання шафи у роздягальнях.
 16. Речі, залишені без догляду та знайдені на території Фітнес клубу, зберігаються на протягом місяця, після чого підлягають утилізації.
 17. Фітнес клуб залишає за собою право змінювати часи роботи, вартість послуг (придбані карти не підлягають інкасації), часи проведення групових уроків чи заміняти інструкторів протягом сезону. Інформація про зміни публікується на сторінках соціальних мереж Фітнес клубу.
 18. Перед початком тренувань Клієнт зобов’язаний познайомитися з правилами техніки безпеки. Виконання правил техніки безпеки є суворо обов’язковим. (див. правила техніки безпеки). Фітнес клуб не несе відповідальності, якщо причиною нанесенню шкоди здоров’ю стало порушення Правил техніки безпеки Фітнес клубу.
 19. Для тренування в Фітнес клубі необхідно переодягатись в спортивний одяг чи взуття, а також дотримуватись правил загальної гігієни. Адміністрація клубу має право не допустити Клієнта до тренування у вуличному взутті. Просимо дотримуватися чистоти у Фітнес клубі.
 20. Вхід на територію клубу без бахіл заборонений. Користування душем можливе тільки при наявності спеціального змінного взуття для душу.
 21. Користування парфумами в роздягальнях або на території Фітнес клубу заборонено.
 22. Запізнення на заняття (групові програми) більш ніж на 10 хвилин заборонено. Це може нанести шкоду Вашому здоров’ю. Інструктор має право не допустити вас до заняття.
 23. На уроках (групових програмах) не дозволяється користуватися мобільними телефонами, розмовляти, застосовувати парфумерію з різким запахом.
 24. Щоб запобігти переповненню залів групових програм, необхідно попередньо записуватися на рецепції у Адміністратора клубу, в іншому випадку, щоб не створювати дискомфорт решті групи, Вам може бути відмовлено у відбудуванні уроку.
 25. Клієнт Фітнес Клубу зобов’язаний дотримуватися правил громадського порядку, корректно ставитися до інших відвідувачів і персоналу клубу, дотримуватися чистоти на території клубу, не створювати своїми діями незручності іншим відвідувачам клубу.
 26. Після закінчення тренування необхідно повернути використане обладнання в спеціально відведені місця.
 27. Тренувальні зони припиняють свою роботу за 15 хвилин до закриття Фітнес Клубу. Велике прохання залишати приміщення клубу не пізніше часу його закриття.
 28. Дітям до 14 років знаходитися в зоні тренажерного залу заборонено (виключенням є лише проведення персонального тренування для дитини тренером фітнес-клубу “Stimul”).
 29. У випадку необхідності та для Вашого комфорту допускається введення нових пунктів Правил.
 30. Клієнт може користуватися послугами тільки тренерів фітнес-клубу “Stimul”. Проведення клієнтом персональних або групових тенувань іншим клієнтам клубу – суворо заборонено.
 31. При порушення теперішніх Правил, адміністрація залишає за собою право відмовити клієнту у відвідуванні Фітнес клубу і наданні фітнес послуг, при цьому вартість невикористаних послуг абонементу клієнту не повертається.

IX. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ГРУППОВИХ ЗАНЯТЬ

 1. Призупинити термін дії клубної карти Ви можете відповідно правилам заморозки.
 2. Групові заняття проводяться по передньому запису (в розкладі позначені), який здійснюється у адміністратора.
 3. Відміна чи перенесення заброньованої Вами послуги повинна бути здійснена на рецепції клубу не менше ніж за чотири години до призначеного часу, в іншому випадку послуга буде вважатися наданою.
 4. Вхід у зал дозволений тільки по закінченню занять попередньої групи і (чи) по запрошенню тренера.
 5. Для запобігання травм наполегливо рекомендується відвідування уроків, що відповідають Вашому рівню підготовки (консультація у спеціаліста по фітнес тренуванню, тренерів).
 6. Запізнення на урок більш ніж на 10 хвилин може бути небезпечним для здоров’я . Інструктор має право не досукати клієнта на дане заняття.
 7. Забороняється займатися у вуличному взутті. Для заняття дозволяється використовувати спортивне взуття, яке не залишає чорні смужки на підлозі.
 8. Забороняється заходити в зал с жувальною гумкою.
 9. Необхідно повідомляти тренера про стан свого здоров’я заздалегідь.
 10. Знаходження осіб, що не є членами клубу у залі під час проведення занять заборонено.
 11. Використання мобільних телефонів під час занять заборонено.
 12. Велике прохання звести розмови на занятті до мінімуму.
 13. Будь-ласка не використовуйте різкий «парфюм».
 14. Інвентар, що використовується під час занять, по закінченню заняття має бути розкладений по своїм місцям.
 15. Підтримуйте чистоту у залі.
 16. По закінченню заняття, якщо Ви не плануєте залишитися на останнє заняття, протягом15 хвилин Ви повинні перевдягатися і передати ключ адміністратору для іншої групи.
 17. Якщо Ви хочете залишитися на наступне фітнес тренування, необхідно звернутися до адміністратора.
 18. Особи, що прийшли в нетверезому стані до занять не допускаються.
 19. За залишені без нагляду гроші, документи чи особисті речі адміністрація Фітнес клубу відповідальності не несе.
 20. Адміністрація залишає за собою право заміняти заявленого в розкладі інструктора і вносити зміни.
 21. Розклад групових занять по фітнес напрямку складається за 1 тиждень

X. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНОЇ ЗАЛИ

 1. Призупинити термін дії клубної карти Ви можете відповідно правилам заморозки.
 2. Для занять просимо вдягати відповідний спортивний одяг і змінне взуття. Слідкуйте за тим, щоб відкриті ділянки шкіри не дотикалися до покриття спортивного обладнання, використовуйте полотенце. Займатися спортом з голим торсом заборонено.
 3. Необхідно попереджати тренера про стан власного здоров’я.
 4. Перед початком занять в тренажерній залі необхідно пройти вступний інструктаж по засвоєнню правил експлуатації тренажерів, техніки використання Вашої індивідуальної програми.
 5. Вправи з максимальними вагою заборонено виконувати без інструктора чи партнера для Вашої безпеки.
 6. Після роботи з вільними вагами, будь ласка, приберіть за собою на місце використане обладнання.
 7. Будь-який із тренажерів може бути обмежений для використання в будь-який момент часу (ремонт, профілактичні роботи).
 8. Дбайливо ставитеся до тренажерів та іншого інвентарю.
 9. Якщо ви використовуєте обладнання більше одного підходу, будьте більше уважними до тих людей, які теж хотіли би покористуватися тим самим обладнанням. Якщо Ви помітили, що хтось чекає, коли Ви закінчите вправу, першим пропонуйте займатися разом – робити підходи по черзі. Більшість очікують від Вас того, що ви дозволите використовувати обладнання під час Вашого перепочинку.
 10. Якщо у вас виникло питання, як користуватися тим чи іншим тренажером, чи будь-яке інше питання – звертайтеся до чергового тренера, він вам завжди допоможе.
 11. Для запобігання нещасних випадків:
  – при роботі зі штангою необхідно використовувати замки для фіксації дисків для грифу.
  – для роботи з вільними вагами необхідно використовувати в залі зону, призначену для цього.
 12. Дотримуйтеся чистоти в залі.
 13. Особи, що прийшли в нетверезому стані, до занять не допускаються.
 14. Тренажерний зал припиняє свою роботу за 15 хвилин до закриття Фітнес клубу. Прохання залишати приміщення не пізніше часу його закриття.
 15. За залишені без нагляду гроші, документи чи особисті речі адміністрація Фітнес клубу відповідальності не несе.
 16. За недотримання вищевказаних правил, тренер має право вилучити вас із залу.
 17. Знаходження в тренажерному залі дітей до 14 років, що не тренуються з тренером Фітнес клубу, суворо заборонено!

XI. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ КАРДІО-ЗОНИ

 1. Для правильного тренування завжди дотримуйтеся вказівок консолі.
 2. Під час заняття ніщо (нитки, волосся і т.д.) не повинно заважати руху педалей .
 3. При попаданні предметів в середину тренажеру вимкніть його та зверніться до інструктора.
 4. Не кладіть на тренажер ніякі рідини у відкритій упаковці. Пляшку для пиття, полотенце та ін. можна розмістити тільки на спеціальній підставці.
 5. Поблизу рухомих частин тренажеру не повинні знаходитися одяг, шнурки, полотенце та ін.
 6. Одягайте взуття з гумовою чи рельєфною підошвою. Не використовуйте взуття на каблуках, зі шкіряною підошвою, шипами.
 7. Не обертайтеся назад під час тренування на тренажері.
 8. При тренуванні на біговій доріжці для запобігання травм:
  – Ніколи не вставайте і не сходьте з доріжки при рухомому полотні, для цього використовуйте бокові підставки для ніг і поручні для підтримки рівноваги.
  – При низькій, середній швидкості руху тримайтеся за поручні.
  – Ніколи не використовуйте тренажер, якщо у нього є пошкодження чи на його функціональні частини попала вода, одразу повідомте про це чергового тренера

XII. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ

Для дітей , що володіють клубними картами, у віці від 6 до 14 років встановлені Правила відвідування Дитячих занять, у тому числі, в цілях безпеки, потрібно притримуватися наступних правил:

 1. Призупинити термін дії клубної карти Ви можете відповідно до правил заморозки.
 2. Дитяча клубна карта дає право відвідування дітьми дитячих групових занять у відповідності с загальними правилами клубу.
 3. Тривалість дитячих тренувань встановлюється тренером у відповідності з напрямком заняття та віком групи.
 4. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Фітнес клубу, за виключенням знаходження дітей на групових заняттях та персональних тренуваннях.
 5. За дітей, що знаходяться на території фітнес клубу без нагляду батьків чи супроводжуючих осіб, Фітнес клуб відповідальності не несе.
 6. Дітям до 14 років бажано відвідувати Фітнес клубу у супроводі з батьками чи уповноважених осіб не молодших 18 років.
 7. При оформленні дитини в Фітнес клуб батьки дитини заповнюють анкету.
 8. При наявності у дитини будь-якого захворювання батьки зобов’язані письмово заявити про це при заповненні анкети. За достовірність вказаної в анкеті інформації батьки несуть особисту відповідальність.
 9. Фітнес клуб має право відмовити у продажу клубної дитині, у якої є важкі форми захворювань.
 10. Вдягати дітей необхідно в спортивний одяг, взуття чи шкарпетки. При необхідності порадьтеся з дитячим тренером.
 11. Забороняється займатися у вуличному взутті. Для заняття використовується спортивне взуття, яке не залишає смужок на підлозі.
 12. Батьки чи супроводжуючи особи мають вчасно приводити дитину на тренування, а також вчасно забрати при завершенні тренування. У випадку запізнення на заняття більш ніж на 10 хвилин, інструктор має право не допускати дитину до занять, так як це небезпечно для здоров’я.
 13. Батькам та супроводжуючим особам заборонено самостійно використовувати обладнання Фітнес клубу, втручатися в процес занять, що проводяться співробітниками чи вимагати зміни формату групових занять.
 14. Присутність батьків чи супроводжуючих осіб допускається тільки на відкритих заняттях по попередньому запрошенні.
 15. При підозрі на наявність гострого чи хронічного інфекційного чи шкірного захворювання відвідування Фітнес клубу заборонено. При недотриманні даного правила клуб залишає за собою право тимчасово відлучити дитину від відвідування занять до повного одужання.
 16. При неадекватній поведінці дитини (агресія, істеричний стан, навмисне псування майна, неналежне виконання вказівок тренера ), яке створює незручності та дискомфорт для інших дітей та дорослих, батьки чи супроводжуючи особи зобов’язані особи мають забрати дитину з Фітнес клубу.
 17. У всіх тренуваннях чи спортивних заходах Фітнес клубу діти беруть участь за власним бажанням та зі згоди батьків.

XIII. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ФІТНЕС-КЛУБУ “STIMUL”.

 1. Тренування з використанням тренажерів:
  – перед початком виконання вправи перевірте, щоб усі регулюючі прилади ( стопори, держателі, фіксатори) знаходились у відповідності техніки безпеки станів. Після завершення вправи, не залишайтеся лежати під навантаженою вагою платформою.
  – якщо виконуєте вправи на «складних» тренажерах вперше, робіть це під наглядом інструктора
 2. Тренування з використанням штанги:
  – при використання вправ зі штангою користуйтеся спеціальними замками, щоб диски не з’їхали з грифу.
  – коли знімаєте диски з грифу, розгрузіть штангу рівномірно, по черзі по одному з кожної зі сторін. Не допускайте, щоб, наприклад, справа всі диски залишилися на місці, а зліва були вже зняті.
  – залишайте грифи штанг у спеціально відведених місцях і на підставках, не залишайте вертикально біля стін!!!
 3. Не вставайте ногами на м’яке покриття лавок і не кладіть на нього обладнання чи інші предмети та телефони.
 4. При виконанні будь-яких вправ дотримуйтеся дистанції від інших, що займаються, приблизно 1 метр.
 5. При перенесенні диску, гантель, рекомендується тримати все на рівні нижнього пресу обома руками. Виконуйте підйоми, переноси ваги з прямою спиною.
 6. При тренування з максимальною вагою, попросіть інструктора Вас підстрахувати. Можливе підстрахування з допомогою клієнтів, але лише при відсутності інструктора.
 7. Для запобігання нещасних випадків не дозволяється займатися на поломаному чи маючим очевидні пошкодження обладнання.
 8. Заборонено:
  – самостійно усувати несправність та ремонтувати обладнання,
  – використовувати обладнання не по призначенню, пересувати його без дозволу тренера.
 9. Клієнт може користуватися послугами тільки інструкторів фітнес клубу “Stimul”. Проведення персональних тренувань членами клубу не дозволяється.
 10. Якщо ви не знаєте, як використовувати те чи інше обладнання, як правильно виконувати вправу – зверніться до інструктора!
 11. Не приходьте на тренування голодними. Останній прийом їжі за 1 – 1,5 години до тренування.
 12. Якщо під час тренування Ви відчуєте слабкість, запаморочення задишку чи біль, терміново припиніть заняття та зверніться до тренера.
 13. Під час тренування рекомендуємо випивати достатню кількість води (від 1 л), особливо у спеку.
 14. На заняттях дозволяється використання рідини лише в закритій упаковці (пляшка з фіксованою кришкою) . Використання скляної тари забороненою
 15. Не жуйте гумку на тренуванні, це небезпечно.
 16. При будь-яких травматичних пошкодження терміново зверніться к персоналу фітнес клубу “Stimul” за першою медичною допомогою.
 17. Присутність дітей на заняттях дорослих забороняється.

 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

Бажаємо Вам спортивних успіхів і приємного відпочинку.
Адміністрація Фітнес клубу «Stimul».

STIMUL FITNESS CLUB

ЗАМОВИТИ АБОНЕМЕНТ* — відмічені поля заповнюються обов’язково